Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland onder nummer 09113156

Artikel 1 – Begripsbepalingen
 • 1.1 | Onder Laarakker advies | training wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het bureau waarin mevrouw drs. J.H. Laarakker opdrachten aanneemt op het gebied van opleiding, training, begeleiding, advies en supervisie.
 • 1.2 | Onder afnemer wordt verstaan degene in wiens opdracht of voor wiens rekening producten worden geleverd of diensten worden verricht.
 • 1.3 | Onder een leertraject wordt verstaan een dienst in de vorm van een cursus, training, workshop, (team)coaching, intervisie en de bijbehorende voorbereidingsbijeenkomsten en evaluatiebijeenkomsten.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • 2.1 | Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor producten en diensten Laarakker advies | training.
 • 2.2 | Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst met Laarakker advies | training, voor zover die schriftelijk door Laarakker advies | training zijn aanvaard.
 • 2.3 | Algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing op enige overeenkomst met Laarakker advies | training.
Artikel 3 – Rechten
 • 3.1 | Alle rechten uit hoofde van intellectueel eigendom, alsmede auteursrechten op producten en diensten blijven berusten bij Laarakker advies | training.
Artikel 4 – Prijzen
 • 4.1 | Over de door Laarakker advies | training in rekening gebrachte bedragen is BTW verschuldigd, tenzij het tegendeel in de offerte of factuur is vermeld.
Artikel 5 – Betaling
 • 5.1 | Betaling van producten of diensten moet, altijd in euro’s, plaatsvinden door overmaking op een door Laarakker advies | training aangewezen rekening.
 • 5.2 | Producten en diensten moeten binnen dertig dagen na factuurdatum betaald zijn.
 • 5.3 | Alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, vallen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom.
 • 5.4 | Betalingen door of vanwege de afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen.
 • 5.5 | Laarakker advies | training behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij uitvoering van aangenomen werkzaamheden kunnen worden opgeschort totdat hieraan is tegemoet gekomen.
 • 5.6 | Voor alle contracten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen.
 • 5.7 | Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de vordering zonder aanmaning verhoogd met de wettelijke rente.
Artikel 6 – Reclames
 • 6.1 | Reclames ter zake van verstrekte diensten moeten in geval van zichtbare gebreken binnen twee weken, en in geval van onzichtbare gebreken binnen twee maanden na aflevering van de producten, c.q. verrichting van diensten schriftelijk ter kennis van Laarakker advies | training zijn gebracht.
 • 6.2 | Reclames ter zake van verstrekte facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Laarakker advies | training zijn gebracht.
 • 6.3 | Ingeval van een door Laarakker advies | training gegrond bevonden klacht over verrichte diensten is Laarakker advies | training er slechts toe gehouden deze diensten alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten.
 • 6.4 | Laarakker advies | training is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
Artikel 7 – Overmacht, opschorting en ontbinding
 • 7.1 | Indien Laarakker advies | training door niet-toerekenbare tekortkoming niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, heeft Laarakker advies | training het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren ofwel, indien nakoming binnen redelijke termijn niet meer mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
 • 7.2 | Alle vorderingen van Laarakker advies | training zijn direct geheel opeisbaar, indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, er enig beslag ten laste van de afnemer is, voorlopige surseance van betaling krijgt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 • 7.3 | In de in het vorige lid genoemde gevallen heeft Laarakker advies | training tevens het recht, zonder rechtelijk tussenkomst, de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden, onverminderd het recht van Laarakker advies | training op schadevergoeding tot maximaal de hoofdsom voor de verrichte diensten of de geleverde producten.

Artikel 8 – Annulering door de opdrachtgever

 • 8.1 Annulering betekent annulering van een leertraject waarvan de datum is vastgesteld in de offerte of in een e-mail tussen Laarakker advies | training en de opdrachtgever. Artikel 8.2 t/m 8.4 zijn ook van toepassing wanneer een gepland leertraject wordt verschoven.
 • 8.2. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een leertraject is uitsluitend mogelijk via e-mail aan info@hlaarakker.nl. De annulering is pas geldig na ontvangstbevestiging per mail van Hanneke Laarakker van Laarakker advies | training als antwoord op de desbetreffende email. De annulering per email dient uiterlijk vier (4) weken voor de eerste uitvoeringsdag verstuurd te zijn. Aan annulering per email zonder ontvangstbevestiging verstuurd door Hanneke Laarakker van Laarakker advies | training kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 8.3. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste uitvoeringsdag wordt EUR 225,- (excl. BTW) per trainer in rekening gebracht plus de kosten van al uitgevoerde intakegesprekken. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste uitvoeringsdag zal 50% van het verschuldigde leertrajectbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste uitvoeringsdag is het volledige leertrajectgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde.
 • 8.4. Annulering door de opdrachtgever van de leertrajectovereenkomst na aanvang van de leertraject is niet mogelijk.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
 • 9.1 Indien de afnemer een toerekenbare tekortkoming van Laarakker advies | training aantoont, is de verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom voor de verrichte diensten of geleverde producten. Vergoedingen voor indirecte schade van welke aard ook, zijn uitgesloten.

Artikel 10 – Geschillen

 • 10.1 | Alle geschillen tussen Laarakker advies | training en haar afnemers zullen worden behandeld volgens de klachtenprocedure.